หน้าหลัก
  ประวัติความเป็นมา
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  โครงสร้างส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษาฯ
       กองสวัสดิการสังคม
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อมูลการติดต่อ
  กฎหมายและระเบียบ
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน
               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผ่านกระบวนการประชาคมตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
               ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นจึงได้กำหนดจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในตำบลหนองย่างชิ้น ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาเอนกประสงค์ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ในหัวข้อการประชุมประชาคม ดังนี้
               1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
               2. การแก้ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งการเสนอโครงการในการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล
               3. คัดเลือกตัวแทน เพื่อเป็นประชาคมระดับตำบล
               4. เรื่องอื่นๆ
               จึงขอเรียนเชิญประชาชนในพื้นที่ของท่านเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน ตามวันเวลาและสถานที่ ที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน อนึ่ง อบต.หนองย่างชิ้น ขอความร่วมมือให้มีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครัวเรือนละ 1 คน


สอบถามเพิ่มเติม : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น โทร.042-502717