คำขวัญตำบลหนองย่างชิ้น : หนองย่างชิ้นงามลือเลื่อง การเมืองก้าวไกล ประชาธิปไตยเบ่งบาน จักสานหัวขัวใต้ กลองยาวเพลิดเพลิน โคกเจริญดังไกล สาวสวยร้อยน้ำใจ เลิศวิไลในวัฒนธรรม
  หน้าหลัก
  ประวัติความเป็นมา
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  โครงสร้างส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษาฯ
       กองสวัสดิการสังคม
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อมูลการติดต่อ
  กฎหมายและระเบียบ
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
  สภาวัฒนธรรมตำบลหนองย่างชิ้น

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการของ อบต.หนองย่างชิ้น
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองย่างชิ้น
 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยลานกีฬา/สนามกีฬา
 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2563 ศพด.วัดสระพังทอง
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่บ้าน

 กิจกรรมการรณรงค์ใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์
 กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
 โครงการกิจกรรมวันสำคัญ
 โครงการเด็กดีมีวินัยโตไปไม่โกง
 โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมของตำบลหนองย่างชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระพังทอง
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.หนองย่างชิ้น
 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

 แผ่นพับ เรื่อง ภาษีป้าย
 แผ่นพับ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 การรับชำระภาษีป้าย
 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
 สวนสาธารณะ
 หลวงพ่อทองทิพย์
 ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 คณะทำงานศูนย์การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตำบลหนองย่างชิ้น และคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ศูนย์จัดการเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น และศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสานบน) ได้ร่วมประชุมการปรับแนวทางการดำเนินงานและงบประมาณการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Google Meet
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภายใต้การ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสานบน) ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณโครงการเพื่อรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมซูม (Zoom Meeting)
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินโครงการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชิงประเด็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้ปกครองเด็กในพื้นที่ตำบลหนองย่างชิ้น จำนวน 60 ราย ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเรณูนครโดยอำเภอเรณูนคร คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ได้ดำเนินโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ในการสร้างสัมมาชีพชุมชนที่เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
เมื่อวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินโครงการเสริมพลังผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม) ตามโครงการภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู้เพื่อแก้ไขเยี่ยวยาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การระบาด COVID-19 โดยฝึกอบรมให้ความรู้การทำลูกประคบ การทำน้ำพริกกะปิปลาทูคั่วแห้ง น้ำพริกอ่อง ปลาร้านรก น้ำเมี่ยงคำ และน้ำยำขนมจีนปลาทู ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 50 คน เพื่อนำไปประกอบอาชีพ หรือรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองย่างชิ้น
เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ท่านกำนันตำบลหนองย่างชิ้น และองค์กรชุมชน ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมซูม (Zoom Meeting) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน  (สำนัก 3) ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.อีสานบน) และสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองน่าอยู่สู่การขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาวะ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมกับอำเภอเรณูนคร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอเรณูนคร ประจำปี 2563 ให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหัวขัวใต้หมู่ที่ 1 พร้อมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นการระดมทุนต่อยอดเงินฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดสะพานสูง บ้านหัวขัวใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
เมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมระยะเร่งด่วน โดยจัดฝึกอบรมการทำขนมเทียนและข้าวต้มมัดให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 35 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาฝีมือและประกอบอาชีพต่อไปได้ ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเรณูนคร (ธกส.เรณูนคร) กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลหนองย่างชิ้น โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 52 ราย
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตัดต้นไม้ที่หักทับที่อยู่อาศัยของประชาชนและที่กีดขวางทางจราจรในเขตพื้นที่ตำบลหนองย่างชิ้น เนื่องจากเกิดพายุฝนตกหนักที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น และศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.อีสานบน) ได้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Google Meeting เรื่อง การประชุมนิเทศและทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1)ทำความเข้าใจแนวทางโครงการย่อย 2)ทำความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ และ 3)นำเสนอแผนการดำเนินงานงวดที่ 1
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (28) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50 คน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (28)
เมื่อวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น จัดทำโครงการขยายโอกาศการมีงานทำให้ผู้สู้อายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น จัดเวทีสุดยอดผู้นำท้องถิ่น ด้านสุขภาพ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันในการดูแลสุขภาพชุมชน ในการจัดการตนเอง โดยผู้นำจิตอาสาด้านสุขภาพ
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น และศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.อีสานบน) ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกการจัดการพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น

เมื่อวันที่ 12 - 25 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
เมื่อวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมกระจกส่องเท้าให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง (โรคเบาหวาน) จำนวน 56 คน นวัตกรรมกระดานยืดเหยียดให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน และนวัตกรรมเก้าอี้กายภาพบำบัดให้แก่ผู้พิการทางกาย/การเคลื่อนไหว ผู้ดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจ จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
เมื่อวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นได้ดำเนินโครงการชุมชนสวยด้วยวัสดุเหลือใช้ให้แก่ผู้ที่สนใจ จำนวน 20 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเรณูนคร ได้ดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาการทำน้ำยาล้างจานให้แก่กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น

 บันทึกการประชุมสภา อบต.หนองย่างชิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
 บันทึกการประชุมสภา อบต.หนองย่างชิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
 บันทึกการประชุมสภา อบต.หนองย่างชิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 บันทึกการประชุมสภา อบต.หนองย่างชิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 บันทึกการประชุมสภา อบต.หนองย่างชิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
 บันทึกการประชุมสภา อบต.หนองย่างชิ้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
 ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยแรกของปีถัดไป