คำขวัญตำบลหนองย่างชิ้น : หนองย่างชิ้นงามลือเลื่อง การเมืองก้าวไกล ประชาธิปไตยเบ่งบาน จักสานหัวขัวใต้ กลองยาวเพลิดเพลิน โคกเจริญดังไกล สาวสวยร้อยน้ำใจ เลิศวิไลในวัฒนธรรม
Placeholder image
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพร้อยลูกปัดคริสตัลให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนที่สนใจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม อบต.หนองย่างชิ้น
Placeholder image
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 คณะทำงานศูนย์การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตำบลหนองย่างชิ้นและคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ศูนย์จัดการเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
Placeholder image
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมกับโรงพยาบาลเรณูนคร สาธารณสุขอำเภอเรณูนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด โรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (28) ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ผู้นำชุมชน สอบต. และ อสม. ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร เพื่อให้ความรู้แก่พระภิกษุสามเณร ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามหลัก 3อ2ส เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพระภิกษุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
Placeholder image
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมกับสาธารสุขอำเภอเรณูนคร โรงพยาบาลเรณูนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด และ อสม. ดำเนินโครงการหนองย่างชิ้นร่วมใจป้องกันภัยโควิดภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่การรู้รับปรับตัว โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนตำบลหนองย่างชิ้นที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (เฉพาะเข็มแรกเท่านั้น) ณ ที่ทำการ อบต.หนองย่างชิ้น มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 305 คน
Placeholder image
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นและผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง และขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมจัดกิจกรรมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
Placeholder image
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น (ศจค.อบต.หนองย่างชิ้น) อ.เรณูนคร จ.นครพนม ร่วมกับศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม (ศจค.อบต.อบต.โนนหอม) อ.เมือง จ.สกลนคร และศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.อีสานบน) ประชุมเพื่อทำความเข้าใจและติดตามการจัดทำรายงานงวดที่ 1 ของการดำเนินการโครงการฯ โดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย google meet
Placeholder image
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 คณะทำงานศูนย์การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตำบลหนองย่างชิ้นและคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ศูนย์จัดการเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
Placeholder image
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกลไกพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำเข็มกลัดดอกกันเกลา โดยมีผู้สูงอายุเข้ามาฝึกเรียนรู้วิธีการทำเข็มกลัดดอกกันเกลา เพื่อนำไปต่อยอดและเพื่อฝึกฝน จำนวน 25 คน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
เลขที่ 109 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170
หมายเลขโทรศัพท์และแฟ็กซ์ 042-502717
ไปรษณีย์อิเล็กหรอนิกส์ nongyangchin6480607@gmail.com