คำขวัญตำบลหนองย่างชิ้น : หนองย่างชิ้นงามลือเลื่อง การเมืองก้าวไกล ประชาธิปไตยเบ่งบาน จักสานหัวขัวใต้ กลองยาวเพลิดเพลิน โคกเจริญดังไกล สาวสวยร้อยน้ำใจ เลิศวิไลในวัฒนธรรม
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
Placeholder image
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วตำบลหนองย่างชิ้น ได้มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมของตำบลหนองย่างชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
Placeholder image
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 คณะทำงานศูนย์การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตำบลหนองย่างชิ้น และคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ศูนย์จัดการเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
Placeholder image
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น (ศจค.อบต.หนองย่างชิ้น) ร่วมกับศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสานบน) เทศบาลตำบลท่าอุเทน (ทต.ท่าอุเทน) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด (อบต.ท่าลาด) และองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ (อบต.คำพี้) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายและการลงนามความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนรู้รับปรับตัว จำนวน 30 คน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
Placeholder image
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
Placeholder image
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วตำบลหนองย่างชิ้น ได้จัดพิธีอัญเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาและร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
Placeholder image
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม นายกสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม และโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (28) ดำเนินการเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้ามารวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพหรือทำผลิตภัณฑ์ในชุมชน พร้อมทั้งได้ทอดถวายผ้าป่าสามมัคคี
Placeholder image
เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2564 ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น (ศจค.อบต.หนองย่างชิ้น) ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าอุเทน (ทต.ท่าอุเทน) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด (อบต.ท่าลาด) และองค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ (อบต.คำพี้) ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายและการลงนามความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนรู้รับปรับตัว โดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย google meet
Placeholder image
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมกับโรงพยาบาลเรณูนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด และ อสม. ได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิงรุกตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลหนองย่างชิ้น โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 139 ราย
Placeholder image
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ผู้นำชุมชน และตัวแทนกลุ่มองค์กรในพื้นที่ ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองย่างชิ้น ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาค ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนบ้านนาดี ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
Placeholder image
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนกลุ่มองค์กรในพื้นที่ จำนวน 30 คน ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองย่างชิ้น เพื่อยกระดับธรรมนูญตำบลสู่การเป็นนโยบายสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม การติดตาม และการถอดบทเรียนการทำงาน ณ บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
Placeholder image
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมกับสาธารสุขอำเภอเรณูนคร โรงพยาบาลเรณูนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด และ อสม. ได้ดำเนินโครงการหนองย่างชิ้นร่วมใจป้องกันภัยโควิด ฉีดวัดซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมกันทุกพื้นที่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Heard Immunity) ตามแผน Kick off ของอำเภอเรณูนคร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
Placeholder image
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ด้วยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 ร่วมกับสำรักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และอง์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ได้กำหนดจัดประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานและมอบโล่เชิดชูเกียรติพื้นที่บูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนพื้นที่ตำบลหนองย่างชิ้น ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
Placeholder image
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพร้อยลูกปัดคริสตัลให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนที่สนใจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม อบต.หนองย่างชิ้น
Placeholder image
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 คณะทำงานศูนย์การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตำบลหนองย่างชิ้นและคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ศูนย์จัดการเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
Placeholder image
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมกับโรงพยาบาลเรณูนคร สาธารณสุขอำเภอเรณูนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด โรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (28) ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ผู้นำชุมชน สอบต. และ อสม. ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร เพื่อให้ความรู้แก่พระภิกษุสามเณร ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามหลัก 3อ2ส เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพระภิกษุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
Placeholder image
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมกับสาธารสุขอำเภอเรณูนคร โรงพยาบาลเรณูนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด และ อสม. ดำเนินโครงการหนองย่างชิ้นร่วมใจป้องกันภัยโควิดภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่การรู้รับปรับตัว โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนตำบลหนองย่างชิ้นที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (เฉพาะเข็มแรกเท่านั้น) ณ ที่ทำการ อบต.หนองย่างชิ้น มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 305 คน
Placeholder image
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นและผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง และขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมจัดกิจกรรมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
Placeholder image
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น (ศจค.อบต.หนองย่างชิ้น) อ.เรณูนคร จ.นครพนม ร่วมกับศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม (ศจค.อบต.อบต.โนนหอม) อ.เมือง จ.สกลนคร และศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.อีสานบน) ประชุมเพื่อทำความเข้าใจและติดตามการจัดทำรายงานงวดที่ 1 ของการดำเนินการโครงการฯ โดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย google meet
Placeholder image
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 คณะทำงานศูนย์การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตำบลหนองย่างชิ้นและคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ศูนย์จัดการเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
Placeholder image
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกลไกพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำเข็มกลัดดอกกันเกลา โดยมีผู้สูงอายุเข้ามาฝึกเรียนรู้วิธีการทำเข็มกลัดดอกกันเกลา เพื่อนำไปต่อยอดและเพื่อฝึกฝน จำนวน 25 คน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
เลขที่ 109 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170
หมายเลขโทรศัพท์และแฟ็กซ์ 042-502717
ไปรษณีย์อิเล็กหรอนิกส์ nongyangchin6480607@gmail.com