หน้าหลัก
   ภารกิจ อำนาจหน้าที่
   ประวัติความเป็นมา
   ที่ตั้ง
   กฎหมายและระเบียบ
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   ส่วนราชการภายใน
        สำนักงานปลัด
        กองคลัง
        กองช่าง
        กองการศึกษาฯ
        กองสวัสดิการสังคม

  แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี / พนักงานจ้าง 4 ปี

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563

 รายงานการประชุมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
 รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
 รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559
 รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559
 รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559
 รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2559
 รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559
 รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2559

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
  แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
  แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
  แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
  แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
  แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565)
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 2563)
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 - 2562)
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554 - 2557)

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - มี.ค.63) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.61 - มี.ค.62) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (เม.ย.61 - ก.ย.61) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.60 - มี.ค.61) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
  สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
  สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
  สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
  สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
  สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
  สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
  สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
  สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
  สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2 และ 3 ประจำปี 2561
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4 และ 5 ประจำปี 2561
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6 และ 7 ประจำปี 2561
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559
  ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
  รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน (ต.ค.61 - มี.ค.62) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
  รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน (เม.ย.61 - ก.ย.61) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
  รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน (ต.ค.60 - มี.ค.61) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

  แสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
  แสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
  แสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2562
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

  สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2558
  สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
  สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2558
  สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน 2559

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

  รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
  รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561
  รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561

  แบบ อบต.1
  แบบ อบต.2-1
  แบบ อบต.2-2
  แบบ อบต.2-3
  แบบ อบต.2-4
  แบบ อบต.2-5
  แบบ อบต.2-6

   คนเก่งคนสำคัญของตำบลหนองย่างชิ้น
 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลหนองย่างชิ้น
 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานรอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - มี.ค.63)
 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2562
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการเก็บขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
 ข้อบังคับ อบต.หนองย่างชิ้น ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
 คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
  ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท) ประจำปี พ.ศ. 2561
 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลหนองย่างชิ้น
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
  รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2560
  แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท) ประจำปี พ.ศ. 2560
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (2559-2561)
  รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559
  แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท) ประจำปี พ.ศ. 2559

 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (28)
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ธนาคารขยะเพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตบ้านหนองย่างชิ้นหมู่ที่ 8
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กลุ่มสัมมาชีพจักสานจากไม้ไผ่บ้านหัวขัวใต้หมู่ที่ 1
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.หนองย่างชิ้น
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 3R

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562
ข้อบังคับ อบต.หนองย่างชิ้น ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตราการป้องกันการให้หรือรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ อบต.หนองย่างชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตราการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อบังคับ อบต.หนองย่างชิ้น ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
รายงานผลการประเมินความเสี่ยการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับชำระภาษีป้าย
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 14 - 22 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นร่วมกับ กศน.อำเภอเรณูนคร ดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำน้ำยาล้างจาน หลักสูตร 17 ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นร่วมกับอำเภอเรณูนคร ดำเนินกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดนาเจริญ" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ณ วัดนาเจริญ ม.5 ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จังหวัดนครพนม
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 จังหวัดนครพนมร่วมกับอำเภอเรณูนครและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณห้วยแคน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 อำเภอเรณูนครร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น และโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด ดำเนินโครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดีอำเภอเรณูนคร ณ ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่  27  กันยายน  2561 นายยุทธพงศ์  สุวรรณพรหม  นายก อบต.หนองย่างชิ้น  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. และจิตอาสาตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ตำบลหนองย่างชิ้น  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่  18  กันยายน  2561 นายยุทธพงศ์  สุวรรณพรหม  นายก อบต.หนองย่างชิ้น  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน  และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และเพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่  มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์  มีจิตสำนึกต่อหน้าที่  ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานครูส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  จำนวน 57 คน  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่  4  กันยายน  2561 นายยุทธพงศ์  สุวรรณพรหม  นายก อบต.หนองย่างชิ้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองย่างชิ้น ดำเนินกิจกรรม "เมืองนครพนมรวมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day" ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่  28-29  สิงหาคม  2561  นางสวัสดี แสนรังค์ รองนายก อบต.หนองย่างชิ้น เป็นผู้แทนนายก อบต.หนองย่างชิ้น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างอาชีพจากวัสดุเหลือใช้จากขยะรีไซเคิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล  เพื่อลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิดและสามารถนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  และเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนและสังคมได้  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ จำนวน  40  คน  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2561  นายยุทธพงศ์  สุวรรณพรหม  นายก อบต.หนองย่างชิ้น พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต. และจิตอาสาตำบลหนองย่างชิ้น ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ณ บริเวณถนนสายรอง (ถนนธาตุน้อย-นาเหนือ) ตั้งแต่สะพานห้วยแคนจนถึงถนนสุดเขตพื้นที่บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
 
-

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่  26  กันยายน  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด  ดำเนินกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพตามโครงการส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ทำความดีถวายพ่อหลวง หนองย่างชิ้น  โดยมีนายยุทธพงศ์  สุวรรณพรหม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น  เป็นประธานเปิดโครงการฯ ดังกล่าว  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค โดยเน้นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดการขับขี่จักรยานยนต์ หันมาปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพแทน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้นร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบลหนองย่างชิ้น  ดำเนินพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์  และทำความสะอาดในพื้นที่ตำบลหนองย่างชิ้น  ตามโครงการหนองย่างชิ้นตำบลสะอาด  คนในตำบลเป็นสุข  ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 2560 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560  นายยุทธพงศ์  สุวรรณพรหม  นายก อบต.หนองย่างชิ้น  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน  และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และเพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่  มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์  มีจิตสำนึกต่อหน้าที่  ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานครูส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  จำนวน 53 คน  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม
 

  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมพิธีเปิด-ปิด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลหนองย่างชิ้น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลหนองย่างชิ้น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ถนนสายข้างบ้านนานยพรเพชร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 ถนนสายห้วยบ่อแกไปหนองสระพัง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 835 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ถนนสายหลังวัดสระพานสูง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตราประทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เส้นทางไปวัดอโศการาม ขนาดว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมป้ายโรงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี ขนาดว้าง 4 เมตร ยาว 73 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมป้ายโรงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ขนาดว้าง 4 เมตร ยาว 3 เมตร หน้า 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงกลางแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองย่างชิ้น
     -
แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองย่างชิ้น
     -
ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองย่างชิ้น
     -
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองย่างชิ้น

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เส้นทางไปวัดอโศการาม
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัก หมู่ที่ 5
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัก หมู่ที่ 5
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัก หมู่ที่ 5
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัก หมู่ที่ 5
  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1
  โครงการถมดินลูกรัง เพื่อรองรับโรงจอดรถกู้ภัย รถดับเพลิง
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 6
  โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. อบต.หนองย่างชิ้น
  โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี
  โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1
  โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอสูง อบต.หนองย่างชิ้น
  โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. อบต.หนองย่างชิ้น
  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6
  โครงการจ้างเหมาติดตั้งราวสแตนเลสสำหรับผู้พิการ
  โครงการก่อสร้างทาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระพังทอง
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 6
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8
  โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 6
  โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 2
  โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2
  โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสู่แปลงเกษตร หมู่ที่ 8
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (16 ม.ค.61)

  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร คสล. หมู่ที่ 2
  โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
  โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 4
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6
  โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
  โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ)
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านหนองย่างชิ้น
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 6 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,950 ตารางเมตร
  โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองย่างชิ้น
  จัดทำป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน และชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
  จัดซื้อถังกรองสแตนเลส
  โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
  โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4
  โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านหนองย่างชิ้น
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
  โครงการขุดลอกหนองผักไหม หมู่ที่ 1
  โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2
  โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7
  โครงการดัดแปลงโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3
  โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4
  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและไหล่ทางภายในตำบลหนองย่างชิ้น
 

  ประกาศ อบต. ท่าลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง อบต.หนองย่างชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองย่างชิ้น
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2560
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง หลักเกณฑ์จริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น พ.ศ. 2559
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง การประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานเพื่อบริการประชาชน
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560
ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

 รายงานผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รายงานผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  คู่มือการร้องทุกข์ร้องเรียน
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  รับฟังความคิดเห็น
  สายด่วน