หน้าหลัก
   ภารกิจ อำนาจหน้าที่
   ประวัติความเป็นมา
   ที่ตั้ง
   กฎหมายและระเบียบ
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   ส่วนราชการภายใน
        สำนักงานปลัด
        กองคลัง
        กองช่าง
        กองการศึกษาฯ
        กองสวัสดิการสังคม

          ชาวตำบลหนองย่างชิ้น  เป็นชนเผ่าผู้ไทย  อพยพมาจากประเทศลาว  เมื่อประมาณ  200  กว่าปี  เดิมอยู่ที่เมืองเว  (เรณูนครปัจจุบัน) มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันมาว่า  ตอนนั้นมีกวางตัวหนึ่งวิ่งผ่านเมืองเวมา  ชาวผู้ไทยเรียกกวางว่า  ฟาน  เพราะมันไม่มีเขา  ชาวบ้านมีความเชื่อว่า  ถ้าฟานวิ่งผ่านบ้านเมือง  จะทำให้เกิดเหตุเภทภัยต่อบ้านเมืองนั้น  พออยู่มาได้  3  วัน  ก็เกิดไฟไหม้เมืองเวหมดไปหลายหลังคาเรือน  จนชาวบ้านไม่มีที่อยู่อาศัย  จึงพากันออกไปอยู่ตามทุ่งนา  คือ บ้านเหล่าสำราญ  บางคนก็เลยมาถึงห้วยหนองย่างชิ้น  เพราะอยู่ใกล้หนองน้ำ  และมีป่าอุดมสมบูรณ์  จึงยึดเอาทำเลแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยเรื่อยมา  โดยสร้างกระท่อมเล็ก ๆ อยู่ก่อน  ต่อมาก็มีผู้ติดตามมาอยู่ด้วยหลายครอบครัวจนเป็นหมู่บ้าน  และแยกออกเป็นหลายหมู่บ้านรวมเป็นตำบล  เริ่มแรกขึ้นตรงกับตำบลโพนทอง  อำเภอเรณูนคร  ต่อมาเมื่อมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน  จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น  จึงได้แยกตำบลเป็นตำบลหนองย่างชิ้นจนถึงปัจจุบัน  ตำบลหนองย่างชิ้น  แบ่งเขตการปกครองเป็น  8  หมู่บ้าน    คือ

          หมู่ที่ 1  บ้านหัวขัวใต้    
          หมู่ที่ 2  บ้านหนองย่างชิ้น  
          หมู่ที่ 3  บ้านนาดี   
          หมู่ที่ 4  บ้านโนนสะอาด    
          หมู่ที่ 5  บ้านนาคอย
          หมู่ที่ 6  บ้านโคกเจริญ 
          หมู่ที่ 7  บ้านหนองย่างชิ้น 
          หมู่ที่ 8  บ้านหนองย่างชิ้น