หน้าหลัก
  ประวัติความเป็นมา
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  โครงสร้างส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษาฯ
       กองสวัสดิการสังคม
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อมูลการติดต่อ
  กฎหมายและระเบียบ
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

          ชาวตำบลหนองย่างชิ้น  เป็นชนเผ่าผู้ไทย  อพยพมาจากประเทศลาว  เมื่อประมาณ  200  กว่าปี  เดิมอยู่ที่เมืองเว  (เรณูนครปัจจุบัน) มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันมาว่า  ตอนนั้นมีกวางตัวหนึ่งวิ่งผ่านเมืองเวมา  ชาวผู้ไทยเรียกกวางว่า  ฟาน  เพราะมันไม่มีเขา  ชาวบ้านมีความเชื่อว่า  ถ้าฟานวิ่งผ่านบ้านเมือง  จะทำให้เกิดเหตุเภทภัยต่อบ้านเมืองนั้น  พออยู่มาได้  3  วัน  ก็เกิดไฟไหม้เมืองเวหมดไปหลายหลังคาเรือน  จนชาวบ้านไม่มีที่อยู่อาศัย  จึงพากันออกไปอยู่ตามทุ่งนา  คือ บ้านเหล่าสำราญ  บางคนก็เลยมาถึงห้วยหนองย่างชิ้น  เพราะอยู่ใกล้หนองน้ำ  และมีป่าอุดมสมบูรณ์  จึงยึดเอาทำเลแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยเรื่อยมา  โดยสร้างกระท่อมเล็ก ๆ อยู่ก่อน  ต่อมาก็มีผู้ติดตามมาอยู่ด้วยหลายครอบครัวจนเป็นหมู่บ้าน  และแยกออกเป็นหลายหมู่บ้านรวมเป็นตำบล  เริ่มแรกขึ้นตรงกับตำบลโพนทอง  อำเภอเรณูนคร  ต่อมาเมื่อมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน  จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น  จึงได้แยกตำบลเป็นตำบลหนองย่างชิ้นจนถึงปัจจุบัน  ตำบลหนองย่างชิ้น  แบ่งเขตการปกครองเป็น  8  หมู่บ้าน    คือ

          หมู่ที่ 1  บ้านหัวขัวใต้    
          หมู่ที่ 2  บ้านหนองย่างชิ้น  
          หมู่ที่ 3  บ้านนาดี   
          หมู่ที่ 4  บ้านโนนสะอาด    
          หมู่ที่ 5  บ้านนาคอย
          หมู่ที่ 6  บ้านโคกเจริญ 
          หมู่ที่ 7  บ้านหนองย่างชิ้น 
          หมู่ที่ 8  บ้านหนองย่างชิ้น