หน้าหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   กฎหมายและระเบียบ
   อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างหน่วยงาน
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   โครงสร้างส่วนราชการ
        สำนักปลัด
        กองคลัง
        กองช่าง
        กองการศึกษาฯ
        กองสวัสดิการสังคม
  ข้อมูลการติดต่อ