หน้าหลัก
  ประวัติความเป็นมา
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  โครงสร้างส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษาฯ
       กองสวัสดิการสังคม
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อมูลการติดต่อ
  กฎหมายและระเบียบ
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ได้ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน โดยแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมกันลงพื้นที่จัดทำแผนชุมชน
          หัวข้อการประชุม
          1. ทบทวนแผนงานโครงการ กำหนดปัญหาแนวทางแก้ไข และความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อเสนอในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
          2. เสนอแนะ และนำปัญหาในหมู่บ้านไปหารือในที่ประชุมประชาคม
          3. คัดเลือกตัวแทนประชาคม หมู่บ้านละ 7 คน เพื่อเป็นตัวแทนประชาคมระดับตำบล
          4. เรื่องอื่นๆ
 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 กิจกรรมประชาคมหมู่บ้านบ้านหัวขัวใต้หมู่ที่ 1 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านหมู่ที่ 1
       
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 กิจกรรมประชาคมหมู่บ้านบ้านนาคอยหมู่ที่ 5 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านหมู่ที่ 5
       
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 กิจกรรมประชาคมหมู่บ้านบ้านนาดีหมู่ที่ 3 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านหมู่ที่ 3
       
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 กิจกรรมประชาคมหมู่บ้านบ้านโนนสะอาดหมู่ที่ 4 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านหมู่ที่ 4
       
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 กิจกรรมประชาคมหมู่บ้านบ้านหนองย่างชิ้นหมู่ที่ 2 ณ ศูนย์จัดการเงินทุนชุมชนตำบลฯ
       
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 กิจกรรมประชาคมหมู่บ้านบ้านหนองย่างชิ้นหมู่ที่ 7 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านหมู่ที่ 7
       
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 กิจกรรมประชาคมหมู่บ้านบ้านหนองย่างชิ้นหมู่ที่ 8 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านหมู่ที่ 8