หน้าหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   กฎหมายและระเบียบ
   ภารกิจ อำนาจหน้าที่
  โครงสร้าง อบต.
   ที่ตั้ง
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   ส่วนราชการภายใน
        สำนักปลัด
        กองคลัง
        กองช่าง
        กองการศึกษาฯ
        กองสวัสดิการสังคม

          ตำบลหนองย่างชิ้นเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเรณูนครมีเนื้อที่ประมาณ  20.34  ตร.กม.   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครพนมและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  757  กิโลเมตร
          ทิศเหนือ              ติดต่อกับเขตตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม
          ทิศใต้                  ติดต่อกับเขตตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
          ทิศตะวันออก        ติดต่อกับเขตตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
          ทิศตะวันตก          ติดต่อกับตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร