คำขวัญตำบลหนองย่างชิ้น : หนองย่างชิ้นงามลือเลื่อง การเมืองก้าวไกล ประชาธิปไตยเบ่งบาน จักสานหัวขัวใต้ กลองยาวเพลิดเพลิน โคกเจริญดังไกล สาวสวยร้อยน้ำใจ เลิศวิไลในวัฒนธรรม
   หน้าหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   กฎหมายและระเบียบ
   อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างหน่วยงาน
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   โครงสร้างส่วนราชการ
        สำนักปลัด
        กองคลัง
        กองช่าง
        กองการศึกษาฯ
        กองสวัสดิการสังคม
  ข้อมูลการติดต่อ

 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดิน
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (28) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50 คน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (28)
เมื่อวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น จัดทำโครงการขยายโอกาศการมีงานทำให้ผู้สู้อายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น จัดเวทีสุดยอดผู้นำท้องถิ่น ด้านสุขภาพ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันในการดูแลสุขภาพชุมชน ในการจัดการตนเอง โดยผู้นำจิตอาสาด้านสุขภาพ
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น และศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.อีสานบน) ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกการจัดการพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น